Статут

СТАТУТ 
ШКІЛЬНОГО КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 «МАКІВКА»
1. Загальні положення
 1.1. Шкільний клуб «Маківка» є добровільним молодіжним об`єднанням школярів, який має на меті поглиблення та розширення знань учнів про підприємницьку діяльність, виховання підростаючого покоління в дусі комерційно освічених людей, з добре розвинутими економічними якостями. 
Адреса клубу:  смт Томаківка, Томаківський район, Дніпропетровська область, вул. Б. Хмельницького, 66а, 53500, тел. (05668) 2-22-51, факс (05668) 3-16-47
e-mail: tomakivska.zosh2@yandex.ua
 http:// zosh-2.osvita-tomakivka.dp.ua
 1.2. Шкільний клуб підприємництва "Маківка" здійснює свою діяльність на загальнолюдських засадах гуманізму і доброзичливості, поваги до національних почуттів і культурних традицій. 
 1.3. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів:
- рівноправність членів, самоврядування;
- добровільний вступ до клубу і вихід з нього;
- спільне прийняття рішень;
  1.4. Членами  шкільного клубу підприємництва можуть бути учні 8-11 класів Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за власним бажанням, які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків діяльності, практичними діями сприяють розвитку клубу. 
  1.5. Підставою для вступу в клуб є  усна заява учня, який має бажання брати участь в його діяльності.
  1.6.  Робочою мовою є українська.
 2. Мета і завдання:
 Шкільний клуб підприємництва ставить за мету: 
  2.1. Поглиблення економічних знань, формування підприємницької поведінки, розвиток лідерських якостей.
  2.2. Виховання дітей та учнівської молоді в дусі миру, дружби, взаємопорозуміння і співробітництва, формування позиції справжнього громадянина.
  2.3. Завданнями шкільного клубу підприємництва є:
- поглиблення економічних знань;
- формування рис підприємця;
- формування вмінь складати і реалізовувати бізнес-плани;
- розвиток лідерських якостей;
- підготовка до свідомого вибору професії;
- розвиток навичок міжособистісного спілкування;
- встановлення зв’язків з іншими ШКП.
3. Основні напрямки діяльності:
 3.1. Знайомство з роботою підприємців, розвиток лідерських здібностей.
 3.2. Встановлення і розвиток дружніх зв`язків між школярами України.
 3.3. Налагодження співробітництва між навчальними закладами.
 3.4. Вивчення цікавих фактів з підприємницької діяльності.
 3.5. Організація цікавого і змістовного дозвілля молоді, підвищення її економічної культури.
4. Форми роботи  шкільного клубу підприємництва:
 4.1. Розвиток підприємницьких здібностей (тренінги, тестування, мозкові штурми, інформаційні лікбези)
 4.2. Проведення днів Клубу і робота в об`єднаннях (гуртках, секціях за напрямками: інформаційним, культурологічним, світоглядним тощо.
 4.3. Масові заходи: фестивалі, конгреси, зустрічі, тижні активних дій, конференції, організаційно-діяльні ігри, пізнавально-розважальні заходи.
 4.4. Благодійні акції: ярмарки, виготовлення сувенірів, концерти тощо.
 4.5. Поширення інформації про шкільний клуб серед молоді.
5. Структура і керівництво:
 5.1. Вищий орган шкільного клубу підприємництва – є Загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, емблему.
 5.2. Загальні збори є правочинними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів шкільного клубу підприємництва .
 5.3 Рішення про прийняття Статуту шкільного клубу підприємництва, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності клубу приймаються на Загальних зборах членів клубу кваліфікованою більшістю, не менше, ніж 2/3 від чисельності членів шкільного клубу підприємництва. Інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Загальних зборів. Процедура голосування визначається Загальними зборами шкільного клубу підприємництва.
 5.4. Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності шкільного клубу підприємництва.
 5.5.Керівними органами є Рада клубу, яка обирається на Загальних зборах. Рада клубу здійснює діяльність по організації функціонування шкільного клубу підприємництва. Раду очолює президент.
6. Членство:
 6.1. Членами шкільного клубу підприємництва є учні, які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків, практичними діями сприяють розвитку Клубу. 
 6.2. Питання про прийом до членів шкільного клубу підприємництва розглядається на загальних зборах учасників клубу. 
 6.3. Права та обов’язки членів клубу реалізуються у порядку, визначеному Статутом шкільного клубу підприємництва .
7. Права і обов’язки членів шкільного клубу підприємництва:
 7.1. Член шкільного клубу підприємництва має право:
 - брати участь у заходах, організованих шкільним клубом підприємництва;
 - отримувати інформацію про діяльність шкільного клубу підприємництва  і його органів;
 - вносити пропозиції щодо діяльності шкільного клубу підприємництва в подальший період та брати участь в їх реалізації. 
 7.2. Клуб розробляє кодекс честі.
Член шкільного клубу підприємництва зобов’язаний:
 - діяти відповідно до Статуту Клубу;
 -підтримувати своїми діями авторитет шкільного клубу підприємництва , дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики.
 - підтримувати традиції Клубу.
 7.3. Член  шкільного клубу підприємництва може бути виключений з членів клубу. Питання про виключення  вирішується на загальних зборах клубу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад дві третини учасників загальних зборів.
 7.4. Член  шкільного клубу підприємництва припиняє своє членство в клубі:
- за власним бажанням;
- виключення з  шкільного клубу підприємництва за дії, несумісні з його Статутом;
- тривалої неучасті у роботі клубу (більше одного місяця) без поважних причин.
8. Регламент роботи шкільного клубу підприємництва:
 8.1. Засідання клубу здійснюється не менше двох разів на місяць. 
 8.2. Час проходження членами клубу навчальної практики може бути використаний для проведення заходів в рамках діяльності шкільного клубу підприємництва
 8.3. Час літніх канікул виключається з плану роботи клубу. 
 8.4. З метою популяризації і результативності діяльності клубу, реалізація його проектів може здійснюватися на засіданнях шкільного клубу підприємництва , а також презентуватися на загальношкільних заходах  Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 і за її межами.  
9. Ліквідація 
Ліквідація Клубу проводиться за рішенням Загальних зборів  у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією шкільного клубу підприємництва .

1 коментар:

  1. Юридичний документ Вашого шкільного клубу підприємництва "Маківка" вдалий. Вітаю! З повагою, Світлана Вікторівна.

    ВідповістиВидалити